Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/05/2018.

Opis stanowiska pracy


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych bądź ich zmian
 • ­prowadzenie analiz porównawczych w zakresie struktur cen i stawek opłat w taryfach dla paliw gazowych oraz w zakresie poziomów płatności odbiorców
 • ­udział w pracach nad opracowaniem standardów sprawozdawczości
 • udział w opracowywaniu metodyki analiz porównawczych oraz projekcji finansowych
 • weryfikowanie lub ustalanie wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego
 • ­prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kar pieniężnych oraz rozpatrywanie sprawy spornych pomiędzy przedsiębiorstwami gazowniczymi w zakresie właściwości Wydziału
 • ­przygotowywanie odpowiedzi na pisma przedsiębiorstw gazowniczych i odbiorców paliw gazowych dotyczące zatwierdzonych taryf i procesu ich zatwierdzania
 • ­udział w pracach grup roboczych oraz w konsultacjach ACER, CEER i Komisji Europejskiej


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego / osobistego doręczenia oferty do urzędu).
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- test wiedzy,
- zadanie symulacyjne,
- wywiad strukturalizowany.

Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych
5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub techniczne lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku w obszarze energetycznym lub obszarze postępowań administracyjnych lub obszarze analiz ekonomicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom B1)
 • dobra znajomość prawa energetycznego w szczególności w zakresie regulacji rynku paliw gazowych
 • ­dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­dobra umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce
 • ­umiejętność argumentowania
 • ­umiejętność rozwiązywania problemów
 • ­umiejętność pracy w zespole
 • ­umiejętność pracy z trudnym klientem
 • ­umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ­bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2)
 • ­dobra znajomość specyfiki rynku paliw gazowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • ­kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/08/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry