Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Referacie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy Wydziału Kontroli

ul. Dąbrowskiego 2
47 - 400 Racibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie w celu określenia środków i wniosków profilaktycznych;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby w celu zapewnienia przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Oddziale;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, budynków i urządzeń oraz w czynnościach odbiorczych po wykonaniu robót budowlanych w celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowywanie sprawozdań i analiz z zakresu stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w celu przekazania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, KGSG i Komendanta Oddziału;
 • informowanie Komendanta Oddziału o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i przedstawianie wniosków dotyczących sposobu usunięcia tych zagrożeń w celu zminimalizowania ryzyka zawodowego;
 • uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji, planów modernizacji obiektów i pomieszczeń w celu koordynacji pracy w zakresie zgodności z przepisami BHP;
 • udział w opracowywaniu analizy ryzyka na stanowiskach pracy w celu realizacji obowiązku ustawowego i dokonania oceny ryzyka zawodowego;
 • prowadzenie szkoleń, udzielanie instruktaży z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy i pracowników w celu zapoznawania z zasadami BHP i przestrzegania przepisów w tym zakresie.


Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30, praca przed monitorem oraz w terenie; wymuszona pozycja ciała;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
• możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie selekcji.
• Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
• Kandydat jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia”, dokumenty wskazane w pkt. „Inne dokumenty” kandydat przedkłada dobrowolnie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Proponowane wynagrodzenie brutto: 1900,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414-41-39, (32) 414 4342.


Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu bhp lub studia podyplomowe w tym zakresie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy w służbie bhp

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu BHP (np. rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP) i umiejętność ich stosowania w praktyce;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018. 412 tekst jednolity wraz z późn. zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Oddział Straży Granicznej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Dąbrowskiego 2
  47-400 Racibórz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry