Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw budowlanych w Wydziale Administracji Oddziału GDDKiA w Poznaniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentów technicznych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowy, modernizacje i remonty obiektów budowlanych zapleczy technicznych Oddziału,
 • Przygotowywanie planów i określanie kosztów budowy, modernizacji i remontów obiektów zaplecza technicznego Oddziału w celu realizacji powyższych zadań zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi w tym zakresie oraz racjonalnego wydatkowanie środków finansowych na powyższe cele,
 • Sprawowanie nadzoru nad starannym i terminowym prowadzeniem książek obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału w celu spełnienia wymogów Prawa Budowlanego w tym zakresie,
 • Przygotowywanie dokumentów i rozliczanie robót budowlanych związanych z budową, modernizacją i remontami obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału w celu realizacji robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi w tym zakresie oraz racjonalnego wydatkowanie środków finansowych na powyższe cele,
 • Prowadzenie spraw podatków od nieruchomości będących w zarządzie Oddziału w celu spełniania wymogów samorządowych w zakresie zobowiązań podatkowych GDDKiA od nieruchomości,
 • Przygotowywanie, w terminach zapewniających przestrzeganie w tym zakresie prawa budowlanego, dokumentów dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przeglądów okresowych budynków,
 • Nadzór terminowego wykonywania przeglądów okresowych obiektów budowlanych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa, praca w terenie
• obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym.

Pracownikom oferujemy:

• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
• skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
• dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
- etap II- test wiedzy,
- etap III- rozmowy kwalifikacyjne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2.14.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres poznan.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (61) 864-63-42.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie sporządzania przedmiarów i kosztorysowania robót remontowo – budowlanych oraz zarządzania i administrowania budynkami i obiektami budowlanymi kubaturowymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • wiedza z zakresie prowadzenia procesu budowlanego, znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, umiejętności w zakresie sporządzania kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót budowlanych oraz specyfikacji technicznej,
 • wiedza w zakresie zarządzania i administrowania budynkami i obiektami budowlanymi kubaturowymi,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenia zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacje na osiąganie celów, współpraca,komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budownictwa ogólnego,
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych wykonawczych w zakresie budownictwa ogólnego.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: specjalista ds. budowlanych i zaplecza)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry