Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie prac związanych z instalacją i uruchomieniem eksploatowanych urządzeń końcowych w zakresie sprzetu informatycznego.
 • Udział w pracach związanych z wdrożeniami projektów teleinformatycznych realizowanych na szczeblu centralnym i lokalnym w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego.
 • Konserwowanie sprzętu informatycznego oraz wykonywanie bieżacych napraw i konfiguracji.
 • Udział w realizacji zakupów sprzetu informatycznego, opracowywanie specyfikacji sprzetu, udział w pracach komisji przetargowych.
 • Konfigurowanie i instalowanie sprzętu wideokonferencyjnego oraz zestawianie połączeń wideokonferencyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji zgłoszeń z Biura Obsługi Klienta.
 • Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń w sieciach okablowania strukturalnego na terenie jednostek Policji woj. wielkopolskiego.
 • Udział w pracach związanych z oceną stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego jednostek Policji województwa wielkopolskiego.


Warunki pracy

Praca na terenie urzędu oraz wyjazdy do podległych jednostek.
Nietypowe godziny pracy w tym dyżury.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Kontakty z podmiotami zewnętrznymi.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-141-00,
2) Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
4) List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
5) Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy),
6) Wynagrodzenie według mnożnika 1.4 kwoty bazowej (tj. 2.623,38 zł. brutto + wysługa lat),
7) Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego),
8) Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
9) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obsłudze sprzętu teleinformatycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość systemów Windows
 • Prawo jazdy kat. "B"
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Organizacja pracy własnej
 • Odporność na stres
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień elektrycznych do 1 kV
 • Dyspozycyjność
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. "B".
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.),
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późń. zm.)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień elektrycznych do 1 kV.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/03/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry