Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 14/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentów przekazywanych przez urzędy skarbowe, komorników sądowych i inne organy egzekucyjne (w tym pod kątem zgodności z danymi zaksięgowanymi w systemie informatycznym „TBD MK-Mandaty karne”)
 • przygotowywanie poleceń przelewów zakwalifikowanych do zwrotu kosztów egzekucyjnych urzędów skarbowych, kosztów egzekucyjnych komorników sądowych, opłat komorniczych i zaliczek na wydatki egzekucyjne
 • wprowadzanie do systemu informatycznego "TBD MK-Mandaty karne" oraz uaktualnianie informacji o sprawach prowadzonych przez komorników sądowych i urzędy skarbowe oraz inne organy egzekucyjne
 • przygotowywanie korespondencji do organów egzekucyjnych oraz udzielanie odpowiedzi na ich wezwania
 • przyjmowanie i rozdzielanie na odpowiednie stanowiska pracy codziennej korespondencji przyjmowanej przez Oddział Postępowania Mandatowego kierowanej przez urzędy skarbowe
 • przekazywanie w systemie elektronicznego obiegu dokumentów (WUWeu), zadekretowanej przez kierownika, korespondencji wpływającej do Oddziału Postępowania Mandatowego


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
- parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
- stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
- klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
- w budynku są pomieszczenia higieniczno-sanitarnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2300-2500 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, radzenie sobie ze stresem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługiwania systemu informatycznego „TBD MK-Mandaty karne” lub podobnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry