Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Płocku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Komenda Miejska Policji w Płocku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania składnicy akt m.in. poprzez przyjmowanie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej, brakowanie materiałów, którym upłynął termin przechowywania oraz udostępnianie przechowywanych materiałów.
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji jawnej w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku i jednostkach podległych.
 • Opracowywanie, rejestrowanie oraz aktualizacja przepisów Komendanta Miejskiego Policji w Płocku oraz ich dystrybucja po jednostkach i komórkach podległych Komendantowi Miejskiemu Policji w Płocku.
 • Organizowanie szkoleń dotyczących obiegu dokumentacji jawnej oraz archiwizacji zapewniając tym samym prawidłowe wykonywanie zadań w tej dziedzinie w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku oraz podległych jednostkach/komórkach organizacyjnych.
 • Uczestniczenie w kontrolach doraźnych sekretariatów oraz przekazaniach jednostek/komórek organizacyjnych.
 • Prowadzenie zbioru bibliotecznego.
 • Zajmowanie się całokształtem zadań związanych z odbywaniem praktyk szkolnych/studenckich przez uczniów/studentów uczelni wyższych.
 • Zapoznawanie się na bieżąco z pracą i zagadnieniami prowadzonymi przez innych pracowników zespołu, w celu ich ewentualnego zastępstwa w wykonywaniu obowiązków w przypadkach ich czasowej nieobecności w pracy.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa
- współpraca z pracownikami KMP/KP/PP
- stanowisko wyposażone w monitor ekranowy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
- wymuszona pozycja ciała

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone aktualną datą.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
- Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów i procedur dot. działalności archiwalnej w Policji,
 • Znajomość programu Office, Windows,
 • Umiejętność interpretacji przepisów,
 • Umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Samodzielność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do dokumentów o klauzuli ,, ściśle tajne ",
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze Składnicą akt,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie ukończonych kursów,
 • Kopie uprawnień i przeszkoleń,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry