Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Departament do spraw Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych

Biuro do spraw Substancji Chemicznych
ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Identyfikacja nowych substancji psychoaktywnych ze względu na ich budowę chemiczną.
 • Udział w przygotowywaniu projektów decyzji dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych w zakresie nowych substancji psychoaktywnych.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie i drogą elektroniczną z zakresu objętego ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Aktualizowanie informacji na stronie internetowej dotyczących przepisów wspólnotowych i krajowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.


Warunki pracy

Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.
Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 25-38-400.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferta powinna zawierać wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat.

Oferty otrzymane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, ewentualne informacje w tym zakresie udzielane będą telefonicznie pod numerem telefonu (42) 25-38-408.

Metody naboru:
Proces rekrutacyjny będzie składał się z następujących etapów:
• etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
• etap 2: test wiedzy merytorycznej,
• etap 3: rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i angielskim.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie chemii, farmacji.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość nazewnictwa chemicznego w zakresie chemii organicznej.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego - pozwalająca na zrozumienie treści dokumentów właściwych dla zakresu zadań na stanowisku.
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w pracy pod presją czasu i stresu.
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia.
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.
 • Dobra znajomość obsługi komputera: Ms Office.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 • Wiedza na temat oddziaływania substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-01
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
29/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry