Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych i gospodarowania majątkiem Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu objętego regulacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2018.1986 j.t. z późn. zm.), w tym przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi realizowanymi do wartości 30.000 euro
 • Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki rzeczowej
 • Zatwierdzanie dokumentów zakupu pod względem merytorycznym
 • Realizowanie i koordynowanie zadań związanych z gospodarką inwentarzową Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi
 • Prowadzenie spraw inwestycyjnych


Warunki pracy

Budynek dziesięciokondygnacyjny z windą, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji). Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
-Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie do 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.witd.bip.lodz.pl.
- Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
- Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
- Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witd.lodz.pl.
- Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 42 639 80 68/69 w. 109


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów w zakresie administrowania składnikami majątku rzeczowego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ogólna znajomość przepisów prawnych
 • Prawo jazdy kat. B wraz z praktyczną umiejętnością kierowania pojazdami


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W ŁODZI
  ul. ŁAGIEWNICKA 54/56
  91-463 ŁÓDŹ
  z dopiskiem „ Oferta pracy”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry