Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Biuro do spraw Substancji Chemicznych
ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów decyzji wydawanych przez Inspektora do spraw Substancji Chemicznych w sprawach ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w szczególności: decyzji dotyczących wprowadzenia do obrotu nowatorskich wyrobów tytoniowych, wycofania z obrotu papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, nakładania przez Inspektora kar w drodze decyzji administracyjnej we współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Legislacji.
 • Udział w monitorowaniu rozwoju rynku papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, w szczególności poprzez ocenę dowodów wskazujących, że stosowanie papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych prowadzi do uzależnienia od nikotyny, a ostatecznie do spożycia wyrobów tytoniowych.
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami departamentu w zakresie przyjmowania, przechowywania, przetwarzania, analizy i udostępniania informacji dotyczących wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami departamentu w zakresie analizy sprawozdań, w szczególności dotyczących wykazu priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i tytoniu do samodzielnego skręcania, przekazywanych przez producentów i importerów w celu poddania ich dalszej ocenie przez właściwy instytut badawczy.
 • Przygotowywanie wykazu podmiotów oraz wezwań do zapłaty w celu realizacji przez producentów i importerów obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych we współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy do spraw Finansowych oraz pozostałymi pracownikami departamentu w zakresie.
 • Współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz innymi właściwymi organami, Komisją Europejską (udział w grupach roboczych i komitetach) oraz innymi państwami członkowskimi w sprawach dotyczących wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.
 • Pomoc pozostałym pracownikom departamentu przy współpracy z organami nadzoru w realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w szczególności: • dotyczących weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym, • kontroli, czy na rynku znajdują się wyłącznie wyroby tytoniowe i wyroby powiązane zgłoszone, • zbierania informacji o podejrzanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, • szkoleń dla organów nadzoru.


Warunki pracy

• Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
• Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.
• Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
• Wynagrodzenie 2500 zł brutto (plus dodatek stażowy).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• Oferta powinna zawierać wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat;
• Oferty otrzymane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
• Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą;
• Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub e-mailem;
• Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, ewentualne informacje w tym zakresie udzielane będą telefonicznie pod nr tel. 42 2528407;
• Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Metody naboru:
Proces rekrutacyjny będzie składał się z następujących etapów:
• etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne
• etap 2: test wiedzy merytorycznej
• etap 3: rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i angielskim


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w zakresie biologii, farmacji, chemii, medycyny, weterynarii, ochrony środowiska lub pokrewne.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych lub w zarządzaniu chemikaliami.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (potwierdzona certyfikatem) pozwalająca na zrozumienie treści dokumentów właściwych dla zakresu zadań na stanowisku
 • umiejętność analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • doskonała znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • doskonała znajomość ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności pracy pod presją czasu
 • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • doskonała dobra znajomość obsługi komputera: Ms Office (Word, Excel, Power Point) oraz administrowanie stroną internetową
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wiedza na temat ochrony zdrowia człowieka i środowiska przed szkodliwym działaniem chemikaliów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/10/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry