Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/07/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

ul. Lutomierska 108/112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w programie komputerowym SWOP - FK w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji na temat stanu majątku trwałego jednostki,
 • księgowanie operacji gospodarczych w zakresie kasy i konta wydatków budżetowych jednostki,
 • samodzielne ewidencjonowanie i uzgadnianie dostaw centralnych oraz nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych materiałów i środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdawczości rocznej w zakresie środków trwałych do Głównego Urzędu Statystycznego i KGP,
 • samodzielne księgowanie zaangażowania prawnego jednostki oraz bieżąca analiza i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
 • archiwizacja dokumentów księgowych i przekazywanie ich do archiwum Wydziału OIN KWP w Łodzi


Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na piętrze 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,3150 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat, tj. 2464 zł brutto + wysługa lat;
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne;
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne;
- kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy;
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni);
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie;
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce "PRACA" - służba cywilna - oświadczenia;
- aplikacje należy składać w siedzibie urzędu, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w komórkach organizacyjnych związanych z prowadzeniem rachunkowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz praktyczna umiejętność ich stosowania
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • skuteczna komunikacja
 • asertywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kurs podstawowy rachunkowości
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie podstawowym rachunkowości

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/09/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry