Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w Zespole do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Kutnie

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
99 - 300 Kutno, ul. Toruńska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozliczanie delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz sporządzanie list dodatkowych należności w formie elektronicznej z tego tytułu
 • Naliczanie należności z tytułu dojazdów do służby oraz sporządzanie list dodatkowych należności w formie elektronicznej z tego tytułu
 • Naliczanie ryczałtu pieniężnego za wyżywienie zwierząt oraz sporządzanie list dodatkowych należności w formie elektronicznej z tego tytułu
 • Przyjmowanie wniosków i sporządzanie zestawień wniosków o wypłatę dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy
 • Prowadzenie kart mieszkaniowych i ich ewidencja
 • Sporządzanie decyzji w sprawie przyznawania, odmowy lub wygaśnięcia prawa do równoważnika pieniężnego za brak mieszkania i remont lokalu oraz w sprawie przyznania funkcjonariuszom pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu
 • Sporządzanie list równoważników za brak lokalu i remont lokalu
 • Rozliczanie zgodności nadanych przesyłek pocztowych
 • Przygotowywanie i przekazywanie do składnicy akt KPP w Kutnie dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych


Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym,
- praca przy sztucznym/naturalnym oświetleniu,
- bariery architektoniczne: brak wind, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanej toalety.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Spełnienie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dalszego etapu rekrutacji. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie wybrani kandydaci spośród listy osób spełniających wymagania formalne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniły wymagania, lecz nie zostały wybrane do dalszego etapu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone(o tym fakcie kandydaci nie będą powiadamiani). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 024 –253/22/08 (godz. 7:30-15:30)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajmość podstawowych zasad archiwizacji
 • znajomość programów Ms Office
 • znajmość obsługi komputera
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poprawna dykcja
 • komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufną lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5n sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry