Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/10/2018.

specjalista

Krosno Odrzańskie, lubuskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

ul. Poprzeczna 1
66-600 krosno Odrzańskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych robót, wybudowanymi elementami i stosowanymi materiałami w celu prawidłowego wykonania inwestycji;
 • sprawowanie kontroli nad zgodnością wykonywanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, aktualnymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz umowami i harmonogrami, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;
 • sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonywanej w trybie zleconym, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania;
 • kontrolowanie ilości i wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki, w celu ich prawidłowego zagospodarowania i rozliczenia;
 • dokonywanie okresowych kontroli budynków i obiektów budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania;
 • opracowywanie wniosków i kompletowanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego;
 • opracowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów niezbędnych do Europejskich Funduszy, w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych na inwestycje;
 • udział w planowaniu, opracowywaniu i przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego oraz w pracach komisji przetargowej, w celu przygotowania prawidłowego zakresu postępowań przygotowawczych oraz oceny złożonych ofert


Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
- budynek nie posiada windy;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2028,53 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych - data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
 • umiejętność obsługi komputera w tym programów kosztorysowych i projektowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność
 • komunikatywność
 • systematyczność
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
 • kreatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia energetyczne G2, G3 w zakresie dozoru, obsługi i konserwacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy ze wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy ze wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry