Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • dokonywanie kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach,
 • podejmowanie działań z zakresu czynnej ochrony gatunkowej zwierząt,
 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi,
 • przeprowadzanie kontroli ogrodów zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt,
 • prowadzenie procedur dotyczących oględzin i szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez chronione gatunki zwierząt,
 • współdziałanie z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie zabezpieczenia upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami wyrządzonymi przez te gatunki,
 • przeprowadzanie wizji w terenie w celu stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt i ich siedlisk lub podjęcia działań interwencyjnych.


Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa,
• praca częściowo związana z wyjazdami terenowymi (lasy, tereny górzyste, tereny podmokłe, tereny trudno dostępne - rozlewiska),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,
• działanie pod presją czasu,
• kontakt z klientem zewnętrznym,
• działanie pod presją czasu,
• działanie pod presją czasu,
• niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe.

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Przewidywany termin zatrudnienia 01.07.2019 r.

Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami, którzy/które spełniają warunki formalne i otrzymali najwyższą liczbę punktów na teście, w przypadku jego przeprowadzenia.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, jak również zachęcamy do zapoznania się ze znajdującymi się tam informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani/e do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przekazana kandydatom/kandydatkom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 61-98-125, 12 61-98-152 lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie: biologii, leśnictwa, ochrony przyrody

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
lub 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie przyrody związanego z ochroną gatunkową zwierząt

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych, konwencji międzynarodowych oraz prawa unijnego z zakresu ochrony przyrody,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • wiedza z zakresu ochrony przyrody, w szczególności w zakresie ochrony gatunkowej,
 • specjalistyczna wiedza z zakresu biologii chronionych gatunków zwierząt,
 • umiejętność rozpoznawania chronionych gatunków zwierząt i ich siedlisk,
 • umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w ochronie gatunkowej (doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych lub monitoringu chronionych gatunków zwierząt i roślin; sporządzanie programów lub strategii ochrony gatunków zwierząt i roślin; realizacja działań ochrony czynnej na rzecz chronionych gatunków zwierząt i roślin),
 • doświadczenie w szacowaniu szkód wyrządzonych przez chronione lub łowne gatunki zwierząt,
 • doświadczenie w postępowaniu interwencyjnym z dziko występującymi zwierzętami chronionymi lub łownymi,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi programów GIS,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz przedstawiania argumentów,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy lub doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze (kopie świadectw pracy lub innych dokumentów np. kopie umów lub/oraz wypis z rejestru przedsiębiorców i wykaz wykonanych prac z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie).
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry