Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 12/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp i p.poż dla pracowników zatrudnionych w ŚUW,
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w sprawach ochrony przeciwpożarowej, w tym przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli i dokonywanie analizy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku ŚUW,
 • dokonywanie analiy ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą w celu weryfikacji warunków pracy i zapoznania z nim osób objętych ryzykiem,
 • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, w tym sporządzanie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń oraz sporządzanie i przedstawianie bieżących i okresowych analiz stanu bhp i bezpieczeństwa ppoż.,
 • prowadzenie działań zapobiegających powstawaniu pożaru oraz analizowanie przyczyny i skutków zaistniałych pożarów,
 • doradzanie w podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy pracowników, w tym opiniowanie szczegółowych instrukcji z zakresu bhp i p.poż oraz uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ŚUW i innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrolowanie realizacji tych wniosków


Warunki pracy

praca w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, budynek A, piętro II, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty z pracownikami Urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
•w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e–mail, numer telefonu,
•proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2600,89 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
•oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
•kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie,
•lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP ŚUW,
•dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
•nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
•do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w służbie bhp

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy,
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu bhp i ppoż,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry