Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw BHP Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Kraszewskiego 12
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp.


Warunki pracy

- stanowisko pracy umieszczone na I piętrze budynku - istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami Komendy oraz Jednostkami Ratowniczo - Gaśniczymi PSP w Kędzierzynie - Koźlu;
- praca biurowa;
- stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe;
- praca przy monitorze ekranowym;
- oświetlenie sztuczne i naturalne;
- nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy;
- brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;
- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych;
- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku złożenia przez kandydatkę/kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w załącznikach do ogłoszenia, oferta zostanie uznana za niespełniającą wymogów. Wymagane oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
W dokumentach należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e- mail, nr telefonu).
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Dotyczy to każdego etapu naboru.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dwóch etapach:
- etap I - weryfikacja wymaganych dokumentów (sprawdzenie kompletności złożonych ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów zamieszczonych w ogłoszeniu);
- etap II - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym oferty osób nie ujętych w protokole zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ustalone będzie w oparciu o mnożnik 1,10 - dla pełnego wymiaru etatu (0,2 wymiaru etatu x 1,10 proponowany mnożnik = 0,22) oraz dodatek za wysługę lat odpowiedni do zaliczonego okresu pracy.

Załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia o naborze do pracy
w korpusie służby cywilnej
dostępne są na stronie BIP KP PSP w Kędzierzynie - Koźlu.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w służbie bhp

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Obsługa podstawowych programów komputerowych (Word, Excel);
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, samodzielność, terminowość i dokładność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zachowania równowagi w sytuacjach stresogennych;
 • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem;
 • umiejętność pracy w zespole.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawo jazdy kategorii B,
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szkolenia,
 • Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w formie Curriculum Vitae).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W sekretariacie (I piętro) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu; w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem z adnotacją „oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. bhp”; w godzinach 7:30-15:30.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry