Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw utrzymania dróg w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA w Katowicach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie i analizowanie stanu technicznego dróg oraz określanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych od strony merytoryczno - technicznej, prowadzenie analizy kosztów utrzymania oraz monitoringu wydatków w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na poziomie Oddziału,
 • Przygotowywanie opracowań niezbędnych w bieżącej pracy Punktu Informacji Drogowej (PID) – np. Operaty zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie informatorów Zimowego Utrzymania Dróg dla mediów oraz dla Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz uczestniczenie w pracach PID,
 • Nadzór nad za terminowym przekazywaniem informacji o sytuacji na drogach, o ruchu drogowym oraz o możliwych objazdach. Współpraca z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną,
 • Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych, budowy i przebudowy chodników,
 • Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem (m.in. Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych, Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, systemów osłony wizyjno– meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej) oraz prowadzenie spraw związanych z przystankami komunikacyjnymi,
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów oraz współpracowanie z Inspekcją Transportu Drogowego oraz z Urzędami celnymi w zakresie kontroli nacisków osi,
 • Współpraca z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz analizowanie i udzielanie odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej,
 • Kontrolowanie i prowadzenie spraw wydawania decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach przejazdów pojazdów nienormatywnych krajowych przewoźników drogowych i uzgadniania tras przejazdów oraz wykorzystania dróg w sposób szczególny. Kontrolowanie i prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi oraz prowadzenie monitoringu procedur odszkodowawczych oraz decyzji i postanowień administracyjnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, dokonywaniu przeglądów dróg,
 obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu dróg a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacja o metodach naboru:
etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
etap III – rozmowy kwalifikacyjne
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (32) 20-86-200; (32) 20-86-201.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze drogownictwa,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, a także przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Katowicach
  Ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „NABÓR- UTRZYMANIE”)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry