Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw prawnych i zamówień publicznych w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk
Ul. Subisława 5


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych występujących na realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, oraz innych wystąpień a także opracowywanie ich tekstów o charakterze nietypowym,
 • Przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych postępowań o zamówienie publiczne, w tym współpraca przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do złożenia oferty, ogłoszenia, opracowywanie zmian i wyjaśnień, niezbędnych informacji wynikających z obowiązujących procedur,
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, współuczestniczenie w sporządzaniu protokołu z postępowania o zamówienie publiczne,
 • Kontrolowanie zapisów prawnych w decyzjach dotyczących kontraktów, weryfikowanie wniosków m.in. o wydanie pozwoleń lub decyzji. Branie czynnego udziału i sprawowanie nadzoru nad procedurą w zakresie uzyskiwania decyzji lub pozwoleń,
 • Interpretowanie zapisów kontraktowych. Opiniowanie wystąpień Wykonawców, w szczególności powiadomień o roszczeniach. Opiniowanie poleceń zmiany. Uczestniczenie w rozstrzyganiu sporów. Uczestniczenie w spotkaniach z Wykonawcami oraz Podwykonawcami,
 • Uczestniczenie w procesie uzyskiwania prawa do terenu pod realizowane inwestycje.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Stanowisko finansowane ze środków rezerwy celowej w ramach PT POiIŚ
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres gdansk.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 885-121-140Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub inżynierskie,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze realizacji zadań związanych z budownictwem lądowym,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału, a w szczególności: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy Prawo Budowalne, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny,
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC i specyfiki kontraktów budowlanych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie wyniesione z bezpośredniego uczestnictwa w komisjach arbitrażowych, rozjemczych, spotkaniach mediacyjnych lub rozstrzyganiu sporów na drodze sądowej,
 • Uprawnienia budowlane, członkostwo w Izbie Inżynierów,
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych,
 • kopia zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry