Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/01/2019.

specjalista

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie próbek od klientów i wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi
 • Obsługa, sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego niezbędnego do wykonywania badań zgodnie z instrukcjami i procedurami
 • Dokumentowanie poszczególnych etapów pracy (w tym karty kontroli, wzorcowań, sprawdzeń)
 • Przygotowywanie i sprawdzanie odczynników, szkła i sprzętu
 • Prowadzenie kontroli jakości poprzez wykonywanie próbek kontrolnych, udział w badaniach biegłości
 • Uczestniczenie we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji metod, audytach wewnętrznych i zewnętrznych, działaniach korygujących i zapobiegawczych


Warunki pracy

Kontakt z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w pracy laboratoryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry