Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Zespole Budżetu i Wydatków Rzeczowych Wydziału Finansów KWP w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 65

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie i koordynowanie (jako kierownik lub zastępca kierownika projektu) działaniami pracowników komórek merytorycznych KWP w Białymstoku, jednostek podległych i zewnętrznych instytucji partnerskich, które uczestniczą we wdrażaniu przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy pomocowych.
 • Identyfikowanie potrzeb infrastrukturalnych i szkoleniowych KWP w Białymstoku oraz jednostek podległych oraz poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania Policji.
 • Opracowywanie samodzielnie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Przygotowywanie samodzielnie niezbędnych dokumentów i udzielanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień dla instytucji dofinansowujących projekty i zewnętrznych instytucji kontrolnych.
 • Ustalanie wieloletnich planów przygotowywania i realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków pomocowych oraz poszukiwanie partnerów zewnętrznych, których udział umożliwi aplikowanie o środki pomocowe.
 • Konsultowanie projektów finansowanych ze środków pomocowych, przygotowanych przez partnerów zewnętrznych, w których KWP w Białymstoku miałby uczestniczyć.
 • Uczestniczenie w konsultacjach regionalnych i krajowych programów finansujących przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej.
 • Uczestniczenie w krajowych i zagranicznych spotkaniach związanych z tematyką funduszy pomocowych lub w zakresie dotyczącym realizowanego projektu.


Warunki pracy

• Praca o charakterze biurowym.
• Kontakt bezpośredni i telefoniczny z pracownikami zajmującymi się gospodarką finansową w resorcie oraz instytucjami i podmiotami gospodarczymi współpracującymi z Policją.
• Bieżąca współpraca z samorządami lokalnymi oraz właściwymi instytucjami rządowymi i organami Unii Europejskiej, z przedstawicielami instytucji partnerskich uczestniczących wspólnie w KWP w Białymstoku
w przedsięwzięciach finansowanych ze środków pomocowych, z kontrolerami
z instytucji kontrolnych (w tym z MF, NIK, instytucji zagranicznych wybranych przez Komisję Europejską) w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych.
• Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
• Stanowisko usytuowane jest na II piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym.
• Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon stacjonarny, komputer, drukarka, szafy i urządzenia biurowe.
• Praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.
• Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy 4 godzin dziennie.
• W budynku brak jest windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 3160,08 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej oraz znajomości języka angielskiego,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów i procedur niezbędnych do pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych.
 • Umiejętność asertywności i argumentowania kwestii drażliwych
 • Umiejętność pracy w zespole i samodzielnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu funduszy pomocowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Kreatywność
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność negocjacji warunków umów i zapisów dokumentacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu funduszy pomocowych
 • Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/07/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry