Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Specjalista w Wydziale Infrastruktury

Warszawa, mazowieckie

Akademia Sztuki Wojennej

Opis stanowiska pracy

Nabór na stanowisko Specjalista

Akademia Sztuki Wojennej poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Infrastruktury.

 

Zakres odpowiedzialności i obowiązków na stanowisku:

 1. znajomość przepisów prawnych ogólnie obowiązujących i regulacji resortowych regulujących zagadnienia na zajmowanym stanowisku;
 2. wyposażenie budynków, obiektów budowlanych lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 3. zapewnienie konserwacji, przeglądów, badań oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie oraz udokumentowania wyników tych czynności stosownymi protokołami;
 4. współpraca z delegaturą WOP i koordynacja realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołów z czynności kontrolno- -rozpoznawczych, prowadzonych przez WOP oraz przygotowanie pisemnych informacji do właściwego terytorialnie szefa Delegatury WOP o ich wykonaniu;
 5. przygotowanie wystąpień do właściwego terytorialnie szefa delegatury WOP z wnioskami o uzyskanie zgody spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, w inny sposób niż przedstawiony w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych;
 6. uzgodnienia z komendantem powiatowym (miejskim) PSP w porozumieniu z właściwym terytorialnie Szefem Delegatury WOP sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych, systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy PSP lub obiektem, wskazanym przez tego komendanta;
 7. Przygotowanie zawiadomienia do właściwego terytorialnie Szefa Delegatury WOP o zakończeniu inwestycji, na które nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
 8. prowadzenie ewidencji sprzętu pożarniczego i urządzeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem terminów przeglądów i konserwacji wynikających z przepisów;
 9. opracowania procedur eksploatacji oraz przeprowadzania przeglądów i czynności konserwacyjnych zamontowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych, wskazania w procedurach czynności i obowiązków spoczywających na użytkownikach obiektów oraz udostępnienia opracowanych procedur użytkownikowi lub podmiotowi odpowiedzialnemu za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 10. opracowania w uzgodnieniu z użytkownikiem harmonogramów przeprowadzania przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu pożarniczego;
 11. nadzorowanie nad przestrzeganiem przez pracowników Uczelni oraz pracowników firm lub instytucji wykonujących prace na terenie akademii obowiązujących zasad i przepisów przeciwpożarowych;
 12. opracowania zbiorczych zestawień należności sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych zgodnie z instrukcją p.poż;
 13. planowanie i organizowania wymiany środków gaśniczych w stałych urządzeniach gaśniczych oraz gaśnicach;

 

Wykształcenie i umiejętności Kandydata:

 • wykształcenie wyższe/średnie kierunkowe,
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawnych ogólnie obowiązujących i regulacji resortowych regulujących zagadnienia p.poż,
 • umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z zabezpieczeniem p.poż obiektów Akademii Sztuki Wojennej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, rzetelność, zaangażowanie,

 

Dodatkowe atuty/wymagania:

 • umiejętność redagowania korespondencji urzędowej,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę  na czas określony

Curriculum Vitae wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103 z dopiskiem „Główny specjalista – Wydział infrastruktury” za pomoca opcji "Aplikuj" lub mailowo na adres: w.bilinski@akademia.mil.pl

Do dnia 01.03.2019 r.

 

Informacja dla kandydatów:

 1. Kandydat do zatrudnienia może zostać poproszony na rozmowę rekrutacyjną, w trakcie której może zostać sprawdzona wiedza i umiejętności merytoryczne.
 2. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji można odebrać w Akademii Sztuki Wojennej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia tego procesu. W wypadku ich nieodebrania są one niszczone w ASzWoj.

 

Dokumenty składane przez Kandydata powinny zostać opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia (dyrektywy 95/46/WE) (D. Urz. UE nr L 119 z 4.05.2016 r.), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuki Wojennej z siedzibą przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademia.mil.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa pracy.

Prezentacja firmy

Uczelnia kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i... cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/03/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca BHP / Ochrona środowiska , Praca Prawo / Prokuratura
do góry