Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/07/2019.

Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

Wrocław, dolnośląskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności

 • prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej              i Kartograficznej (KODGiK) oraz Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (KZUDP)
 • opracowywanie i redagowanie map numerycznych i analogowych dla terenów stacji i szlaków kolejowych;
 • wnoszenie uzgodnionych usytuowań projektowanych inwestycji na mapy przeglądowe i wektoryzacja uzgodnionych projektów;
 • ustalanie ogólnych warunków technicznych dla wykonawców prac prowadzonych na obszarze kolejowym i formy przekazania wyników tych prac do zasobu KODGiK;
 • prowadzenie weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz przepisami wewnętrznymi;
 • przyjmowanie do zasobu KODGiK oraz ewidencjonowanie zbiorów danych i innych dokumentów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, po przeprowadzonej weryfikacji i uzyskaniu przez nie pozytywnego wyniku kontroli;
 • współpraca z państwowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie geodezji i kartografii i zadań realizowanych przez Wydział;
 • prowadzenie spraw z zakresu podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń i scaleń nieruchomości kolejowych;
 • wykonywanie zadań mających na celu ujawnianie aktualnych danych o nieruchomościach PKP S.A w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych, a także w wewnętrznych, kolejowych bazach danych - KEIG i SAP.
 • prowadzenie spraw z zakresu ujawniania zmian w ewidencji kolejowych terenów zamkniętych;
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości PKP S.A.                            oraz komunalizacją mienia Skarbu Państwa;
 • organizowanie i udział w postępowaniach przetargowych realizowanych w celu zlecenia wykonania usług geodezyjno-kartograficznych na rzecz PKP S.A.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego
  i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych                                            i zobowiązaniowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ’Polskie Koleje Państwowe’;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego oraz znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych;
 • umiejętność obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych, w tym MicroStation
 • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne                  i kartograficzne.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP
 • szeroki wybór świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/07/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Inżynieria
do góry