Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/06/2019.

Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

Wrocław, dolnośląskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:
 • prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości pozostających
  w zarządzie/użytkowaniu/władaniu spółki PKP S.A.
 • redagowanie wniosków o wydanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa przez spółkę PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów pozostających dotychczas w jej zarządzie, użytkowaniu bądź w posiadaniu, wraz z prawem własności zabudowy
 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjno - prawnej do wniosku o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowywanie koncepcji podziału działki w celu wydzielenia części gruntu niepodlegającego uwłaszczeniu na rzecz PKP
 • badanie treści istniejących ksiąg wieczystych, wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych
  wraz z ujawnieniem praw rzeczowych do nieruchomości, wnioskowanie o dokonanie wpisów/sprostowań
  w księgach już istniejących
 • prowadzenie spraw w zakresie wykreślania i przenoszenia hipotek
 • prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji danych o nieruchomości w wewnętrznych bazach nieruchomości i rejestrach publicznych
 • ewidencjonowanie dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych
 • współpraca z właściwymi organami i spółkami Grupy PKP w sprawach regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym prowadzenie uzgodnień dotyczących identyfikacji środków trwałych
 • współpraca z organami administracji publicznej i sądami w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości PKP S.A.
 • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi
 • Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa dla gruntów administrowanych przez spółkę PKP S.A.
 • Monitorowanie procesów uwłaszczeniowych i komunalizacyjnych oraz podejmowanie właściwych działań celem zabezpieczenia interesów spółki PKP S.A.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych
 • znajomość obsługi pakietu programów Microsoft Office
 • znajomość aktualnych przepisów prawa w ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych i zobowiązaniowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji
  i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • łatwość komunikacji i umiejętność argumentowania
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji
 • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność
  na stres
 • mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne
  i kartograficzne
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku geodezyjnym i/lub związanym z regulacją stanów prawnych nieruchomości
 • mile widziana znajomość specyfiki prac geodezyjnych na kolejowych terenach zamkniętych

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem firmy
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/05/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa
do góry