Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/02/2019.

Specjalista ds. prawno-administracyjnych i zamówień publicznych

Oświęcim, małopolskie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Opis stanowiska pracy

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko:

 

specjalista ds. prawno-administracyjnych i zamówień publicznych

 

zakres obowiązków:

1. znajomość z obowiązujących aktów normatywnych,

2. monitoring obowiązujących przepisów dotyczących działalności PMAB i informowanie przełożonych o zmianach w tym zakresie,

3. udzielanie informacji w zakresie obowiązujących przepisów,

4. wykonanie analiz prawnych i sporządzanie opinii prawnych,

5. monitoring kwestii prawnych wynikających ze współpracy PMAB z podmiotami zewnętrznymi,

6. informowanie przełożonych o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z przyjmowanych rozwiązań prawnych,

7. weryfikację korespondencji pod względem formalno-prawnym,

8. weryfikację i zatwierdzanie projektów zapytań ofertowych,

9. przygotowanie i weryfikację projektów umów,

10. zatwierdzanie umów poprzez złożenie podpisu na ostatniej stronie umowy,

11. przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji,

12. umieszczanie dokumentów objętych procedurą zamówienia publicznego w miejscach, formie i terminie zgodnie obowiązującymi przepisami,

13. uczestniczenie w komisjach przetargowych i pełnienie w nich funkcji sekretarza,

14. przechowywanie oraz ewidencjonowanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych w uzgodnieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych,

15. współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi PMAB.

16. udział w szkoleniach i konferencjach,

17. wykonywanie innych poleceń przełożonych dotyczących funkcjonowania PMAB.

Wymagania

wymagania kwalifikacyjne:

Wykształcenie: wyższe prawnicze,

Doświadczenie: z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego- biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku "Aplikuj"

Termin składania ofert od 15 stycznia 2019r. do 10 lutego 2019r.

 

Każda złożona aplikacja musi zawierać poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org, nr telefonu 33 844-81-15;

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami),

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;

5. Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,

b) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji

10. Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” - pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.

 

W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Prezentacja firmy

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
19/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Prawo / Prokuratura , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat
Zapisz ofertę
do góry