Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

sekretarz do spraw obsługi sekretarsko - biurowej Wydział Ekonomiczno - Organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i obsługa administracyjno - biurowa sekretariatu Dyrektora Biura i jego zastępcy, terminowe przekazywanie ich poleceń i ustaleń organizacyjnych funkcjonariuszom i pracownikom oraz przygotowanie i obsługa organizacyjna spotkań z zaproszonymi gośćmi i interesantami w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa Biura;
 • opracowywanie, przy współudziale Wydziałów Biura, zbiorczych odpowiedzi dotyczących projektów aktów prawnych przesyłanych do uzgodnień (arkusze uzgodnień) w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa Biura;
 • opracowywanie kwartalnych informacji o przekazywanych na rzecz Biura darowiznach w celu przesyłania stosownych informacji do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej;
 • prowadzenie wykazu świadczonej przez radców prawnych pomocy prawnej oraz sporządzanie comiesięcznej informacji w tym zakresie w celu dostarczenia stosownej informacji Naczelnikowi Wydziału;
 • bieżąca obsługa kancelaryjno - biurowa dotycząca obiegu dokumentów w Biurze i Wydziale Ekonomiczno - Organizacyjnym (m.in. ewidencjonowanie pism wchodzących i wychodzących, przesyłanie ich pocztą elektroniczną) oraz współpraca z Kancelarią Jawną w tym zakresie w celu zabezpieczenia terminowego i płynnego przekazywania informacji;
 • realizowanie i rozliczanie wydatków reprezentacyjnych Kierownictwa Biura w celu wsparcia ich bieżącej pracy;
 • zastępowanie inspektora administrującego sprzętem i siecią informatyczną Biura w zakresie poczty elektronicznej w Internecie i Intranecie (sprawdzanie, przyjmowanie i wysyłanie e- maili) w celu zabezpieczenia właściwej pracy Biura;
 • redagowanie krótkich pism na polecenie przełożonych w celu wsparcia ich bieżącej pracy.


Warunki pracy

- praca samodzielna biurowo - administracyjna,
- praca w siedzibie urzędu,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- stałe godziny pracy (8.15 - 16.15),
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko zlokalizowane jest na II piętrze budynku,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks niszczarka, skaner,
- budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),
- brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.
Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1725 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
(powyżej) w pracy w administracji lub w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kurs dla sekretarek - asystentek
 • język angielski - poziom komunikatywny


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych,
 • Kopie innych dokumentów np. świadectwa pracy, referencje, certyfikaty.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy sekretarz BTiZ oraz numer ogłoszenia"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry