Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

samodzielny księgowy do spraw obsługi płacowej Wydział Finansowo-Budżetowy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową Urzędu polegającą na sporządzaniu list płac oraz dokumentów towarzyszących (deklaracji rozliczeniowych) w celu zapewnienia terminowości wypłacania należnych świadczeń finansowych z tytułu wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych i innych.
 • Sporządza niezbędne informacje do sprawozdań budżetowych, finansowych i innych oraz analiz (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) w celu zapewnienia terminowości wynikającej z przepisów prawa oraz wytycznych jednostki nadrzędnej.
 • Przygotowuje polecenia przelewów w celu wypłaty należnych świadczeń.
 • Prowadzi dokumentację związaną z ZFŚS w celu wypłaty pracownikom należnych świadczeń socjalnych.
 • Prowadzi obsługę kasową jednostki w celu dokonywania wpłat i wypłat środków budżetowych w formie gotówkowej.


Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :
- praca administracyjno - biurowa,
- stres związany z pracą pod presją czasu,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- oświetlenie naturalne i sztuczne.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem WFB.16/6 -
- samodzielny księgowy,
- oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ),
-CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca"
- tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź droga mailową,


Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen.
UWAGA
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22/556-56-12.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obsłudze płacowej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych: ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz świadczeń pieniężnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Pracy.
 • Umiejętności: skuteczna komunikacja rzetelność i terminowość, obsługi komputera, w szczególności: pakiet Ms Word, Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi finansowo-księgowej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa
  z dopiskiem: WFB.16/6- samodzielny księgowy.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry