Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2019.

Samodzielna/y księgowa/y

67-400 Wschowa, lubuskie

Promar Steel Sp. z o.o. Sp. k.

Opis stanowiska pracy

I. Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku pracy należy:

1. Pracownik prowadzi rachunkowość Pracodawcy, w zakresie pełnej księgowości na potrzeby ewidencjonowania osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną przez Pracodawcę działalnością gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami opisanymi w szczególności w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, polegającą zwłaszcza na:

a) sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych obejmujących wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, a także tematycznych raportów okresowych dla Pracodawcy,

b) sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający:

• właściwy pod względem rachunkowym i formalnym przebieg operacji gospodarczych,

• ochronę mienia będącego w posiadaniu Pracodawcy.

c) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji Pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami według zakładowego planu kont oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający:

• terminowe przekazywanie Pracodawcy rzetelnych informacji ekonomicznych,

• prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

2. Pracownik prowadzi dokumentację podatkową Pracodawcy, na którą składają się w szczególności:

a) odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,

b) odrębne ewidencje dla celów podatku dochodowego od osób prawnych,

c) ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ewidencje wyposażenia.

3. Pracownik sporządza dla wszystkich kategorii podatków właściwych dla Pracodawcy zeznania, deklaracje podatkowe oraz inne dokumenty rozliczeniowe, a także w granicach otrzymanych pełnomocnictw podpisuje je oraz terminowo przekazuje do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

4. Pracownik prowadzi obsługę kadrową Pracodawcy, w tym w szczególności:

a) sporządza dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

b) prowadzi akta osobowe pracowników Pracodawcy oraz koordynuje całość spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi i ewidencjonowaniem nieobecności pracowników,

c) kompletuje dokumentację pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,

d) dokonuje rocznych rozliczeń podatku dochodowego pracowników,

e) obsługuje zatrudnienie u Pracodawcy osób w ramach umów cywilnoprawnych,

f) sporządza i przesyła właściwym urzędom i organom obowiązującą sprawozdawczość,

g) zabezpiecza interesy Pracodawcy podczas kontroli i wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

h) wystawia zaświadczenia o wysokości zarobków.

5. Pracownik prowadzi obsługę płacową oraz ubezpieczeniową Pracodawcy, w tym w szczególności:

a) sporządza listy płac wynagrodzeń w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych,

b) przygotowuje wynagrodzenia do wypłaty w systemie bankowym Pracodawcy,

c) sporządza, a także w granicach otrzymanych pełnomocnictw podpisuje oraz terminowo przekazuje do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentację ubezpieczeniową, w tym miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne,

d) sporządza i przekazuje do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową.

6. Pracownik prowadzi gospodarkę finansową Pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami, a zwłaszcza:

a) wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi,

b) zabezpiecza pod względem finansowym prawidłowość umów zawieranych przez Pracodawcę,

c) przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych,

d) zapewnia terminowe ściąganie należności i dochodzi roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

e) rozlicza zaliczki udzielane pracownikom, usługobiorcom i zleceniobiorcom oraz delegacje,

f) rozlicza spisy z natury (inwentaryzacje) księgozbiorów, przedmiotów nietrwałych i środków trwałych.

7. Pracownik dokonuje w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej kontroli legalności dokumentów księgowych,

b) wstępnej, bieżącej i następczej kontroli w zakresie powierzonych obowiązków,

c) następczej kontroli operacji gospodarczych Pracodawcy, stanowiących przedmiot księgowań w księgach rachunkowych i ewidencjach Pracodawcy.

8. Pracownik opracowuje oraz aktualizuje projekty przepisów wewnętrznych, zatwierdzanych przez Pracodawcę, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

a w szczególności zasad rachunkowości Pracodawcy, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

9. Pracownik sporządza i terminowo przekazuje przewidziane przepisami prawa sprawozdania statystyczne i finansowe do właściwych urzędów i organów

oraz przechowuje potwierdzone kopie tych sprawozdań.

10. Pracownik współpracuje z kontrahentami Pracodawcy, szczególnie w sprawach płatności za zobowiązania oraz czuwa nad windykacją należności

11. Pracownik współpracuje także z bankami, urzędami i innymi organami oraz z audytorami Pracodawcy.

12. Terminowe raportowanie wyników.

Wymagania

Doświadczenia w dziale księgowym
Samodzielnego księgowania transakcji zagranicznych;
Biegła znajomość bieżących przepisów podatkowych oraz Ustawy o Rachunkowości;
Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office oraz systemów InsERT typu Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Subiekt,
Bardzo dobrą znajomość zasad budżetowania, obiegu dokumentów, MSR,
Umiejętności analitycznego myślenia oraz samodzielnego podejmowania decyzji;
Znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym;
Samodzielności, systematyczności oraz wielozadaniowości;
Umiejętności pracy pod presją czasu.
Umiejętności pracy w zespole

Prezentacja firmy

PROMAR – Stalowe okna i drzwi

PROMAR nie jest największą firmą na świecie, która... produkuje okna z brązu i stali. Stalowe okna to styl życia, wyjątkowość, satysfakcja i prestiż. To synteza wyobraźni i pracy.

Jako firma zaistnieliśmy w 1992 roku. Produkcję stalowych okien rozpoczęliśmy w roku 1998. Najpierw na tradycyjny rynek brytyjski, a od 2007 roku również na rynek amerykański.

Choć dzisiejsze stalowe okna projektuje się dzięki komputerom, a wykonanie ich powierza zaawansowanym technologicznie maszynom, to jedno nie uległo zmianie od setek lat: ręczny i indywidualny montaż. Maszyny zapewniają precyzję, a ludzkie ręce estetykę.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Przedział wynagrodzenia:
4.920,00 zł - 8.516,00 zł / miesięcznie (Brutto)
Premie, dodatki:
Uznaniowe, świąteczne, dofinansowanie do karty multisport, ubezpieczenia na życie oraz do urlopu
Branża / kategoria:
Praca Finanse , Praca HR / Kadry / Rekrutacja
do góry