Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
ul. Gajowicka 118
50-984 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, wysyłanie, rejestrowanie, doręczanie wykonawcom i archiwizowanie korespondencji elektronicznej zgodnie z "Zasadami obiegu dokumentów jawnych i niejawnych i klauzuli "zastrzeżone" w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu z wykorzystaniem systemu elektronicznego "ARCUS" oraz Instrukcją Kancelaryjną.
 • Obsługiwanie stanowiska operatora niejawnego systemu elektronicznego "ARCUS".
 • Przyjmowanie, wysyłanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie materiałów niejawnych o klauzuli "poufne" otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne WKU, według zasad ustalonych w odpowiednich przepisach.
 • Udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych osobom do tego upoważnionym.
 • Rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów niejawnych.
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach.
 • Gromadzenie dokumentów zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz dekretacjami wykonawców odpowiedzialnych za załatwienie sprawy.
 • Nadzór nad stroną formalną wytwarzania dokumentów niejawnych przez wykonawców oraz nad postępowaniem z tymi dokumentami.


Warunki pracy

- praca przy komputerze;
- stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku - brak wind i podjazdów;
- stanowisko objęte jest obowiązkiem pełnienia dyżurów (1-2 razy w miesiącu) w dniach wydłużonego urzędowania (środy) w godz. 10.00-18.00.
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- wybrani kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu wiedzy;
- rozmowa kwalifikacyjna lub sprawdzian wiedzy dotyczyć będzie znajomości przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej;
- wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku wynosi 2,327,31 zł (brutto) - mnożnik kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej 1,242, I kat. zaszeregowania
- dodatkowe informacje o stanowisku można uzyskać pod nr tel. 261-656-105;
- dodatkowe informacje o etapach naboru i zasadach zatrudniania można uzyskać pod nr tel. 261-656-130;
- forma zatrudnienia - umowa o pracę zgodnie z postanowieniami ustawy o służbie cywilnej;
- termin rozpoczęcia pracy - niezwłocznie po zakończonym naborze;
- oferty kandydatów/kandydatek(niezatrudnionych) można odebrać w ciągu 14 dni od zakończenia naboru;
-nieodebrane oferty pracy są przechowywane i niszczone zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (kat. Bc);
- wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej WKU we Wrocławiu;
- list motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz zgody muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki oraz być opatrzone datą,
- przewidywany termin sprawdzianu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej 11.06.2018 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Szkolenie specjalistyczne dla pracowników kancelarii tajnej.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "TAJNE".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kwestionariusz osobowy kandydata lub CV
  • List motywacyjny
  • Kopia zaświadczenia o przeszkoleniu specjalistycznym dla pracowników kancelarii tajnej.
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "TAJNE"
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry