Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Warszawa - Ochota
ul. Sękocińska 8;
02-313 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie i prowadzenie w systemie SI SPIRALA - ZINT ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy;
 • kontakt osobisty z interesantem;
 • sporządzanie zaświadczeń w związku z prowadzoną ewidencją;
 • prowadzenie ewidencji zasobów rezerw osobowych.
 • uzupełnianie osobowych potrzeb mobilizacyjnych


Warunki pracy

Reprezentacja urzędu, kontakt z interesantem, praca sztabowo-biurowa, przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych, Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godz. dziennie, stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku - brak wind i podjazdów,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej do 29.05.2019 r.
Oferty odrzucone oraz dostarczone po terminie zostaną zniszczone.
Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Obowiązuje data wpłynięcia do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Ochota.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-824–373
Umowa na zastępstwo od 01.06.2019 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności
Wynagrodzenie brutto: 2892,66 zł.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej o prowadzeniu ewidencji wojskowej;
 • dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • dobra znajomość ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony;
 • umiejętność pracy w programie Word i Excel;
 • znajomość zagadnień związanych z uzupełnianiem osobowych potrzeb mobilizacyjnych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe / staż pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1167.),

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry