Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kasy w celu zapewnienia pogotowia kasowego oraz odprowadzania gotówki do banku.
 • Realizacja poleceń przelewów w celu terminowej zapłaty faktur.
 • Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym w celu weryfikacji poprawności informacji na nich zawartych.
 • Opisywanie dowodów księgowych (klauzule: kasowanie dowodów, zatwierdzanie do wpłaty) w celu realizacji zapłaty.
 • Prowadzenie ewidencji wystawionych faktur i not dla odbiorców w celu poprawnych rozliczeń należności budżetowych.
 • Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w celu weryfikacji stanu druków.
 • Prowadzenie ewidencji kar pieniężnych oraz sporządzanie sprawozdań w celu właściwej redystrybucji kar.
 • Wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadku nie wpłacania kar pieniężnych w celu wyegzekwowania należności.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w siedzibie Urzędu.
2. Zagrożenie korupcją.
3. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
4. Stres związany z obsługą interesantów – pracowników WIOŚ.
5. Zmienne warunki pogodowe podczas kontaktów z bankiem.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór – Referent ".
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne.
• Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów
e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.
• Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2200,00 zł
• Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
• Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 402-11-51 lub 77 453-99-06, 77 453-00-69

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze rachunkowości lub egzekucji należności pieniężnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu egzekucji należności pieniężnych lub rachunkowości


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu egzekucji należności pieniężnych lub rachunkowości

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry