Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w Drugim Dziale Wymiany Informacji Podatkowych

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80 A
61 - 501 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wymiana informacji podatkowych i finansowych (tłumaczenie spraw) realizowana w celu monitorowania i weryfikowania obowiązków podatkowych podatników, gromadzenia informacji i materiałów (dowodów) do wykorzystania przez jednostki KAS, zapobiegania unikaniu opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom w handlu wewnątrzwspólnotowym. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyk. Asertywne i oparte o umiejętności argumentowania rozstrzyganie kwestii spornych w celu poprawy efektywności pracy.
 • Obsługa prawno-proceduralna w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji podatkowych i finansowych w celu opracowywania i zgłaszania propozycji rozwiązań problemów występujących w związku z wymiana informacji podatkowych i finansowych oraz zapewnienia sprawnej i efektywnej wymiany informacji.
 • Bieżąca współpraca z jednostkami KAS oraz zagranicznymi administracjami podatkowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w celu realizacji wymiany informacji podatkowych i finansowych. Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży z zakresu wymiany informacji podatkowych i finansowych dla pracowników jednostek KAS. Współpraca z osobami kontaktowymi z IAS, UCS i US w ramach roboczych kontaktów w związku z realizowanymi wnioskami. Organizacja i udział w spotkaniach międzynarodowych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i statystyk w celu sporządzania informacji dla innych instytucji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu;
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:
- bariery architektoniczne;
- toaleta dla niepełnosprawnych;
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 63 2401969.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • ogólna znajomość polskiego systemu podatkowego oraz zasad funkcjonowania polskiej administracji podatkowej
 • ogólna znajomość zasad międzynarodowej współpracy w sprawach podatkowych i finansowych
 • umiejętność posługiwania się komputerem (środowisko Windows: Word, Power Point oraz Excel) oraz korzystania z internetu
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i spiętrzenia zadań;
 • umiejętność jasnego i zrozumiałego przekazywania informacji;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętności analityczne;
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • komunikatywność;
 • dokładność;
 • dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość drugiego języka obcego (niemiecki lub francuski);


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • w przypadku posiadania, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80 A
  61 - 501 Poznań 
  z dopiskiem: Oferta BWIA2

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry