Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent Komórka organizacyjno - administracyjna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współprowadzenie kancelarii ogólnej inspektoratu,
 • prowadzenie składnicy akt inspektoratu,
 • prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z przepisów ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń okołoustawowych oraz GUS,
 • wsparcie bieżącej pracy administracyjno - biurowej inspektoratu,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora jednostki.


Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa w siedzibie inspektoratu,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej,
- praca w składnicy akt inspektoratu (poziom - 2 budynku), praca na wysokości związana z wejściem na drabinę powyżej 1m nad poziomem podłogi oraz związana z wysiłkiem fizycznym, wykonywane czynności wymagają poruszania się po ciągach pieszych znajdujących się w budynku urzędu.
- kontakt z interesantami,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek urzędu przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 295-69-24 lub 32 295-68-04.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w terminie do dnia 08.03.2019r.
Dokumenty aplikacyjne wraz z kontaktowym numerem telefonu kandydata należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko: Referent w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej".
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby których oferty zostaną odrzucone z powodu niezłożenia wymaganych dokumentów lub złożą dokumenty aplikacyjne po terminie, nie będą powiadamiane.
Dokumenty aplikacyjne można odebrać w terminie 1 miesiąca po ukończonym naborze, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 2300zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (w szczególności MS Exel i MS Word),
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego ,
 • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu i w zespole,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • .

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej
  ul. Graniczna 21,
  41-300 Dąbrowa Górnicza

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry