Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wydawanie opinii prawnych w przeprowadzonych kontrolach i ocenianie materiałów kontroli pod kątem prawidłowości udokumentowania
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, opracowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Udzielanie pracownikom Inspektoratu porad prawnych i konsultacji dotyczących postępowań kontrolnych i pokontrolnych
 • Realizacja uprawnień przysługujących Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wykonywanie czynności prawnych w ramach pomocy prawnej
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych.


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 400,- zł.

Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie (liczy się data złożenia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Nie otrzymanie takiego zaproszenia oznacza niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem tel. 22 826-12-19
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego, karnego, prawa o wykroczeniach
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność
 • Inicjatywa
 • Rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • skuteczna komunikacja
 • znajomość elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EZD)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/07/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry