Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz w Wydziale Sieci Drogowej i Dróg Samorządowych w Departamencie Dróg Publicznych

ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie układu sieci dróg publicznych jaki wytworzy się w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych zarówno w sieci dróg krajowych jak i również na sieci dróg dofinansowanych ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Dróg Samorządowych
 • Opracowywanie projektów aktów normatywnych: rozporządzeń ministra właściwego do spraw transportu w sprawie numeracji oraz ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rozporządzeń ministra właściwego do spraw transportu w sprawie gromadzenia danych o sieci drogowej w tym prowadzenie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, prowadzenie uzgodnień wewnątrzresortowych oraz prowadzenie konsultacji publicznych
 • Opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących dróg krajowych w zakresie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych, w tym: prowadzenie uzgodnień wewnątrzresortowych oraz prowadzenie konsultacji publicznych
 • Analizowanie i uzgadnianie wykazu dróg o znaczeniu obronnym oraz uczestnictwo w pracach: nad przygotowywaniem dróg na potrzeby obrony państwa oraz w ramach zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony w zakresie planowania operacyjnego oraz przygotowywania i wykorzystania na potrzeby obronne państwa drogowej infrastruktury transportowej
 • Udział w posiedzeniach Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w tych sprawach
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych
 • Sprawowanie w imieniu Ministra nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie dotyczącym sieci drogowej
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydania lub odmowy wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odmowy przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
• dogodną lokalizację
• elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 - 9.00
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
• możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
• w każdy wtorek świeże owoce dla pracowników
• udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa
• preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ruchu drogowego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, zasad techniki prawodawczej i procedur procesu legislacyjnego
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry