Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw obsługi finansowo-księgowej w Biurze Dyrektora Generalnego

ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej środków w zakresie projektów pomocy technicznej POPT oraz kosztów funkcjonowania ministerstwa:
 • weryfikowanie formalno-rachunkowe i dekretowanie dowodów księgowych
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych w systemie finansowo-księgowym
 • weryfikowanie stanu należności wobec Ministerstwa
 • wystawianie dowodów księgowych i poleceń zapłaty
 • Prowadzenie obsługi w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w tym:
 • weryfikowanie zapisów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych
 • weryfikowanie zgodności danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek
 • Opracowywanie/ uzgadnianie/ monitorowanie planu finansowego a także zgłaszanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym i układzie zadaniowym
 • Poświadczanie wydatków w różnorodnych projektach, w tym opiniowanie dokumentów (np. instrukcji wykonawczych, wytycznych, etc.), przygotowywanie zestawienia wydatków.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4025,57 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• umowę o pracę na czas określony,
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
• ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00,

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• praca przy komputerze,
• opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 71 63, 22 273 89 22.

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone/usunięte po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub inne nieprofilowane wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii/rachunkowości lub nieprofilowane wraz z ukończonymi kursami z zakresu rachunkowości.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość zasad rachunkowości
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe



  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • CV
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
  • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/BDG-81

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry