Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie pomocy prawnej w sprawach dotyczących zaskarżania ostatecznych decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej
 • pełnienie zastępstwa procesowego przed sądami oraz innymi organami orzekającymi
 • opiniowanie umów oraz porozumień, w tym w sprawach zamówień publicznych
 • przekazywanie spraw należących do właściwości Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zajętym stanowiskiem w danej sprawie
 • przedstawianie opinii prawnych w kwestiach zgłoszonych zagadnień prawnych pozostających w zakresie działania wojewody oraz dyrektora generalnego urzędu


Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca poza siedzibą urzędu, w terenie (rozprawy administracyjne),
- wyjazdy służbowe
- wystąpienia publiczne, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- praca wymagająca dyspozycyjności,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- zainstalowana winda, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.900 zł
MUW zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek stażowy;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− nagrody – w zależności od wyników pracy;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
− możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obsłudze prawnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o gospodarce nieruchomościami, Prawo administracyjne materialne i procesowe, Prawo zamówień publicznych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie środowiska, o finansach publicznych, o geodezji i kartografii, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo wodne, o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/10/2018
  Wymiar etatu:
  Niepełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry