Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 14/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al.Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie porad prawnych dotyczących spraw należących do właściwości Departamentu Kontroli i bezpośrednio podporządkowanych delegatur Departamentu Kontroli.
 • Sporządzanie opinii prawnych i udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w sprawach należących do właściwości Departamentu Kontroli i bezpośrednio podporządkowanych delegatur Departamentu Kontroli.
 • Wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego w imieniu Dyrektora Departamentu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi i urzędami na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
 • Monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych i informowanie kierownictwa Departamentu oraz bezpośrednio podporządkowanych delegatur Departamentu Kontroli o ewentualnych skutkach tych zmian.
 • Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, pism i innych dokumentów w zakresie właściwości Departamentu Kontroli i bezpośrednio podporządkowanych delegatur Departamentu Kontroli.
 • Udział w wewnątrzresortowych i międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych, dotyczących projektów aktów prawnych przysłanych do zaopiniowania przez Dyrektora Departamentu Kontroli.


Warunki pracy

Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda osobowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4100 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Kandydaci nie mogą pod żadnym pozorem, bezpośrednio ani pośrednio, kontaktować się z komisją rekrutacyjną w kwestiach związanych z procedurą rekrutacyjną.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 515, 261 840 042.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wpis na listę radców prawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”
 • Znajomość: ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o dyscyplinie wojskowej, ustawy Kodeks pracy, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, decyzji MON w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, decyzji MON w sprawie kontroli wewnętrznej w urzędzie Ministra Obrony Narodowej, decyzji MON w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, decyzji MON w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry