Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
25-516 Kielce Al. IX Wieków Kielc 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi, pracownikom Urzędu i Delegatury opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa niezbędnego dla prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych
 • Opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa projektów decyzji administracyjnych, postanowień, umów, zezwoleń i zaświadczeń wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora, a także zrządzeń i regulaminów dotyczących działania Urzędu i Delegatury
 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i pism w sprawach o szczególnie skomplikowanym charakterze, współdziałanie przy tworzeniu i redagowaniu treści umów zawieranych przez Wojewódzkiego Konserwatora
 • Analiza umów cywilno-prawnych, których stroną jest Wojewódzki Konserwator.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych i informowanie o nich pracowników
 • Opiniowanie spraw spornych wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu oraz reprezentowanie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed sądami w tych sprawach.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu minimum 10 godzin w tygodniu, kontakty z organami wymiaru sprawiedliwości, przedstawicielami administracji publicznej

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe : adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie lub oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucone przez komisję rekrutacyjną,
Kandydaci/kandydatki, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Informacja o metodach i techniki naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji - rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty kandydatów/kandydatek wymienionych w protokole z naboru są przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatów/kandydatek przez okres 14 dni; po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze z tytułem zawodowym radca prawny

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
na stanowisku radcy prawnego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość niżej wymienionych obowiązujących ustaw i rozporządzeń
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • o gospodarce nieruchomościami
 • prawo budowlane
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • o dostępie do informacji publicznej
 • o księgach wieczystych i hipotece
 • kodeksu postępowania cywilnego
 • kodeksu postępowania karnego
 • o służbie cywilnej
 • o pracownikach urzędów państwowych
 • o finansach publicznych
 • zamówień publicznych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa, analitycznego myślenia
 • sumienność, bezstronność, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry