Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego
 • Udzielanie bieżących wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
 • Reprezentowanie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • Opiniowanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych
 • Sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na te skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego
 • Sporządzanie pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi
 • Analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych w toku postępowań prowadzonych w Urzędzie Celno-Skarbowym
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym wewnętrznych aktów normatywnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• budynek i stanowiska pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz oceną ryzyka zawodowego pracowników administracyjno-biurowych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa na czas określony.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 5246,75 brutto
Należy podać numer ogłoszenia.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów,
II – test wiedzy,
III - rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze: oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-24-73.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
zatrudnienia w administracji podatkowej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, określonych przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa celnego, podatkowego oraz innych w zakresie właściwości Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność argumentowania
 • umiejętności interpersonalne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, określonych przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry