Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 24/02/2018.

Radca Prawny w Biurze Prawnym

Warszawa, mazowieckie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis stanowiska pracy

Główne zadania:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym;
 • współpraca z właściwymi organami oraz prowadzenie dokumentacji w sytuacjach dot. naruszenia przepisów prawa;
 • opiniowanie i kontrola dokumentacji programowej oraz aktów/regulacji wewnętrznych;
 • prowadzenie spraw sądowo-administracyjnych (w szczególności dotyczących przyznawania pomocy finansowej oraz dostępu do informacji publicznej);
 • udział w pracach legislacyjnych związanych z działaniami Agencji (w szczególności w zakresie regulacji dotyczącej pomocy publicznej i pomocy de minimis).

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych;
 • co najmniej 4-letni staż pracy (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra) w tym co najmniej rok doświadczenia w pracy w komórce prawnej organu państwowego, przedsiębiorcy lub kancelarii prawnej;
 • doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin: finanse publiczne, fundusze strukturalne, pomoc publiczna, ochrona danych osobowych, sprawy sądowo-administracyjne;
 • znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania i stosowania przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie powierzanych obowiązków;
 • podstawowa wiedza o UE i funduszach strukturalnych oraz o zadaniach realizowanych przez Agencję;
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • bardzo dobry poziom obsługi programów komputerowych MS Office oraz narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis, Eur-lex.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • znajomość specyfiki działań realizowanych przez Agencję lub inne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • pracę w gronie wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, wykładach itd.
 • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

Termin zgłoszeń: do 23 stycznia 2018 r.

Prezentacja firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i... międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.


Misją PARP w latach 2014-2020 jest pomoc przedsiębiorcom w realizacji ich aspiracji wzrostu i pokonywaniu barier rozwojowych.


Wizja PARP to niezawodny partner przedsiębiorcy, działający na rzecz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i ich otoczeniem oraz sprzyjający budowie przyjaznej dla biznesu administracji publicznej.


W 2016 r. Agencja realizuje 6 celów strategicznych:
- Wspieranie rozwoju nowych pomysłów i modeli biznesowych;
- Inicjowanie i kompleksowe wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw;
- Wspieranie przedsiębiorców sektora MSP we wchodzeniu na zagraniczne rynki;
- Budowanie powiązań i wspieranie współpracy wśród przedsiębiorstw i ich otoczenia;
- Pomoc w kreowaniu polityki innowacyjnej państwa;
- Tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
29/01/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Prawo / Prokuratura , Praca Administracja Publiczna , Praca Inne
do góry