Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

psycholog Trzecim Dziale Kadr i Szkoleń w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu,
ul. Dolna Wilda 80 A,
61-501 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie pomocy psychologicznej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej i pracownikom.
 • Udział w procesach naboru do pracy i postępowania kwalifikacyjnego do służby, w szczególności poprzez prowadzenie i interpretację testów psychologicznych (sprawdzających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydatów).
 • Sporządzanie opinii z badania psychologicznego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.
- Praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
- Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon.
- Oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym.
- Dostęp do szerokiego spektrum danych objętych tajemnicą skarbową.
- Praca w trybie jednozmianowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- Toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Drzwi odpowiedniej szerokości.
- Konieczność przemieszczania się między budynkami.
- Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3748 zł brutto (wg mnożnika 2,00 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej - w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 87 30 512, 61 85 86 190.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł - mgr psychologii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość metod stosowanych w badaniach psychologicznych (testy psychologiczne, wywiad, obserwacja psychologiczna)
 • Znajomość obsługi komputera – w zakresie pakietu MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętności interpersonalne.
 • Dyspozycyjność
 • Dokładność i systematyczność.
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Asertywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – psycholog w Izbie Administracji Skarbowej
  w Poznaniu”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Medycyna / Służba zdrowia
  do góry