Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Energii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz do spraw obsługi departamentu w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rejestrowanie, kompletowanie i przedkładanie korespondencji elektronicznej i papierowej, kierowanej do dekretacji, opinii lub podpisu Dyrektora
 • Przygotowywanie i prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej pism, w tym prowadzenie rejestru pism niejawnych
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Departamentu oraz zajmowanie się sprawami organizacyjnymi Departamentu
 • Przygotowywanie i prowadzenie obsługi organizacyjno – recepcyjnej spotkań Dyrektora z gośćmi oraz prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora z gośćmi
 • Organizowanie oraz rozliczanie wyjazdów krajowych i zagranicznych Dyrektora
 • Koordynowanie prac w zakresie przygotowywania i sporządzania wspólnego stanowiska Departamentu w sprawach wymagających współpracy wydziałów
 • Sporządzanie listy obecności, prowadzenie ewidencji urlopów pracowników Departamentu oraz rejestrowanie ich absencji
 • Wykonywanie połączeń telefonicznych Dyrektora i pracowników Departamentu, udzielanie podstawowych informacji związanych z bieżącą pracą Departamentu oraz aktualizacja danych dotyczących Departamentu w elektronicznej książce telefonicznej Ministerstwa
 • Sporządzanie standardowych pism na polecenie Dyrektora Departamentu
 • Wykonywanie obowiązków redaktora departamentalnego – aktualizacja i zamieszczanie nowych treści dotyczących Departamentu na stronie Ministerstwa na wspólnym portalu rządowym GOV.PL, BIP ME oraz w Intranecie


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: II piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi
co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-82-47 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość podstaw ustrojowych państwa
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość EZD


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwa pracy)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DZK- 19”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry