Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz w Departamencie Rejestrów

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Badanie podstaw prawnych dla przedłużenia lub wygaśnięcia ochrony wynalazków, kontrola i zaliczanie opłat za ochronę po uprzedniej weryfikacji ich poprawności oraz analizie treści i zakresu pełnomocnictw.
 • Prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie wyjaśniania opłat nieprawidłowych (uiszczonych w nieprawidłowej wysokości i/lub przez osoby nieuprawnione).
 • Dokonywanie zwrotu opłat nienależnych.
 • Przyjmowanie oświadczeń o gotowości udzielenia licencji otwartej, weryfikowanie ich prawidłowość i zaliczanie opłat od oświadczeń, prowadzenie niezbędnej korespondencji wyjaśniającej w tym zakresie oraz przekazywanie stosownych danych do publikacji informacji o ww.
 • Aktualizowanie danych w bazie dziedzinowej patentów.
 • Udzielanie informacji dotyczących wysokości opłat za ochronę wynalazków oraz odpowiadanie na inne zapytania dotyczące przedłużenia ochrony zadawane drogą telefoniczną i elektroniczną.
 • Przekazywanie akt w celu wydania decyzji o wygaśnięciu patentów z powodu braku opłaty za przedłużenie ochrony wynalazku na kolejny rok.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa;
 obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 przenoszenie dokumentów w teczkach i wstawianie ich na regały,
 rozmowy telefoniczne w związku z wykonywanymi zadaniami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę,
- przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
- nagrody – w zależności od wyników pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
- możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
- możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Planowane techniki i metody naboru:
weryfikacja formalna nadesłanych ofert oraz w zależności od ilości kandydatów:
– analiza merytoryczna nadesłanych aplikacji i rozmowa kwalifikacyjna
lub
– test wiedzy, test umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
https://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl, http://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 579-00-67 lub 22 579-04-52.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej.
 • Umiejętności obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office w szczególności MS Excel) oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, kopiarka).
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Rzetelność, spostrzegawczość, systematyczność i terminowość.
 • Orientacja na klienta / interesariusza.
 • Łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna).
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze utrzymania ochrony przedmiotów własności przemysłowej,
 • umiejętność obsługi programów: Moduł Rozliczeń, Soprano, EZD.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej (świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające okres zatrudnienia, zakres obowiązków określający obszar i rodzaj wykonywanych zadań),
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja DR-1/P” oraz numerem ogłoszenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry