Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/07/2018.

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Dyrektor generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2 D
02-517 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie i przygotowywanie dla urzędu i archiwów państwowych zakresu zadań do realizacji w obszarze przygotowań obronnych i wypełniania obowiązkowej ochrony przez archiwa państwowe
 • Planowanie i przygotowywanie dla urzędu zakresu zadań do realizacji w obszarze ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
 • Koordynowanie i monitorowanie, a także samodzielne realizowanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, ochrony danych osobowych oraz realizacji obowiązkowej ochrony przez archiwa państwowe
 • Przeprowadzanie kontroli w urzędzie i w archiwach państwowych
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu i archiwów państwowych z zakresu ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, ochrony danych osobowych oraz obowiązkowej ochrony archiwów państwowych
 • Inicjowanie prac z zakresu ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, ochrony danych osobowych oraz realizacji obowiązkowej ochrony archiwów państwowych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa w siedzibie urzędu
- wyjazdy służbowe
- wyjścia służbowe poza urząd
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- wejście do budynku NDAP jest dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową
- brak windy
- stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku
- pomieszczenia sanitarne na I piętrze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami)
- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
● proces naboru składa się z III etapów;
etap I – analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
etap II – pisemny sprawdzian wiedzy podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu,
etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku
● zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością
● NDAP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
● kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem
● oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
● dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56-54-624


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, w tym co najmniej 2 lata w obszarze ochrony informacji niejawnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli tajne
 • - znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • - znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • - znajomość przepisów o ochronie osób i mienia
 • - znajomość przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP
 • - umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • - umiejętność pracy w zespole i kierowania pracą zespołu
 • - komunikatywność
 • - umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
 • szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska
 • kopia dokumentu poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli tajne
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry