Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Gdańsk, pomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad pracą kancelarii tajnej i jawnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, zgodnie z art. 15 pkt 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412 t. j.);
 • Opracowywanie projektów dokumentów normatywnych ochrony informacji niejawnych.


Warunki pracy

• Praca w siedzibie Urzędu w budynku bez windy;
• Kontakty z klientem wewnętrznym;
• Wykonywanie zadań pod presją czasu;
• Praca przy komputerze;
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
• Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Umowa o pracę na czas określony;
W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej zawarcie umowy na czas nieokreślony;
• W ofercie należy podać numer ogłoszenia;
• W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
• Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego)
• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naborów (telefonicznie, e-mailem lub listownie);
• Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone;
• Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego (min.) w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, uprawniające do dostępu do informacji tajnych;
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonych przez ABW albo SKW;
 • Obywatelstwo polskie;
 • Możliwość podjęcia zatrudnienia od 01.01.2019 r.;
 • Niekaralność;
 • Nieprowadzenie przeciwko kandydatowi postępowań karnych, za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Zdolność analitycznego myślenia.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW;
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa;
 • Oświadczenie o tym, iż wobec kandydata nie są prowadzone postępowania karne, za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/12/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry