Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/03/2019.

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, edukacja dla bezpieczeństwa

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Bank Ofert Dla Nauczycieli

Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 314
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Porajów
Nr domu: 3
Kod pocztowy: 03-188
Telefon: 0228114007
Email: rekrutacja@sp314.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa
Liczba godzin w tygodniu: 5
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2018-07-02
Termin składania dokumentów: 2018-08-18
Opis oferty pracy:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi poszukuje kandydatów do pracy w charakterze nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa.

 Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela.

 Wymagania niezbędne:

 wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,

  • kwalifikacje do nauczania,
  • przeciwko kandydatowi nie może toczyć się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 CV proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@sp314.pl W tytule wiadomości proszę wpisać "CV NAUCZYCIEL edukacji dla bezpieczeństwa".

 Prowadzący rekrutację zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego przedstawiana osobom biorącym udział w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 314
im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie, ul. Porajów3. Może Pani/Pan skontaktować się
z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

tel.: 225103621 w. 233

e-mail:inspektor@dbfo.waw.pl

adres: Karolina Andrzejak, DBFO Białołęka, ul. Modlińska 190, 03-001 Warszawa.

 

2)   Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela oraz w przepisach wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela określające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. Informujemy, że w przypadku zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

3)   Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale zakres tych danych determinowany jest przez ww. przepisy prawa.  Niepodanie danych osobowych, potwierdzających Pana/Pani kompetencje będzie prowadzić do odrzucenia Pana/Pani aplikacji.

 

4)   Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.

 

5)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

6)   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią, chyba, że Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe wcześniej, o ile uznał, że doszło do spełnienia celu przetwarzania danych.

 

8)   Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych
na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

9)   Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prezentacja firmy

Oferty pracy dla nauczycieli publikowane przez szkoły i placówki województwa... mazowieckiego w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli. Za treść i aktualność tych ogłoszeń odpowiadają szkoły i placówki.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/08/2018
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry