Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału w Wydziale Inwestycji, Eksploatacji i Zabezpieczenia w Biurze Administracyjnym

ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Zarządzanie podległą komórką organizacyjną,
 • 2. Przygotowywanie i realizacja inwestycji i remontów, w tym :
 • proponowanie rozwiązań technicznych i prawno-organizacyjnych dotyczących zadań remontowych i inwestycyjnych, występowanie o pozwolenia, opinie, zgody administracyjne lub techniczne,
 • formułowanie i przedstawianie rekomendacji stanowiących podstawę do podjęcia decyzji w zakresie natychmiastowego podjęcia prac remontowo inwestycyjnych,
 • organizowanie i monitorowanie wykonania prac remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
 • monitorowanie stanu technicznego zrealizowanych inwestycji i remontów w celu usunięcia wad/ usterek w ramach gwarancji,
 • zapewnianie właściwego nadzoru nad realizacją inwestycji poprzez powierzanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego podmiotom posiadającym uprawnienia w danej branży budowlanej,
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego nad realizacją inwestycji oraz uczestniczenie w odbiorach prac remontowych i inwestycyjnych.
 • 3. Sprawowanie przez Ministerstwo trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa: przygotowywanie sprawozdań dotyczących wykorzystania nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, sporządzanie i uzgadnianie dokumentacji związanych z najmem i użyczaniem powierzchni podmiotom zewnętrznym w obiektach Ministerstwa (np. umów, aneksów, rozliczeń, etc.).
 • 4. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom Ministerstwa poprzez koordynowanie procesu naprawy usterek i awarii, utrzymania i bieżąca konserwacja urządzeń oraz instalacji elektrycznych i wodnokanalizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym.
 • 5. Zapewnianie utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa.
 • 6. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania ochrony fizycznej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Ministerstwa
 • 7. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów zabezpieczenia technicznego na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa
 • 8. Zapewnianie ochrony przeciwpożarowej oraz podnoszenie standardów w tym zakresie.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6 709,29 zł brutto, ustalone wg mnożnika 3,5,
• trzynaste wynagrodzenie – dotyczy służby cywilnej,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia pracownika służby cywilnej w zależności od udokumentowanego stażu,
• łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), telepracę, skrócenie wymiaru czasu pracy, pokój do pracy z dzieckiem,
• kulturę organizacyjną skierowaną na potrzeby innych (działania CSR),
• rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów,
• pakiet socjalny, w tym: platformę My Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, salę ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownię, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
• praca przy komputerze,
• opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/,
• reprezentacja urzędu,
• ustalanie warunków umów.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK: http://miir.hrsys.pl/praca/miir/BA-25
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 87 13
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie związanym z realizacją inwestycji budowlanych, w tym co najmniej rok doświadczenia na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy prawo budowlane,
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony osób i mienia,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz procedur przeprowadzania ewakuacji,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, zarządzanie ludźmi.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do materiałów o klauzuli "poufne" albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • CV
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
  • dokument potwierdzający posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do materiałów o klauzuli "poufne" albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228)
  • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online, klikając w link zamieszczony poniżej w „Innych informacjach”.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: BA 25

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry