Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału do spraw podatków w Wydziale Systemu Podatkowego, Departament Systemu Podatkowego

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie i zarządzanie pracą podległych pracowników, nadzór merytoryczny w zakresie realizowanych zadań, przygotowywanie okresowych ocen oraz przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu opinii i wniosków w sprawach kadrowych, rozwoju zawodowego i dyscypliny pracy.
 • Koordynowanie spraw związanych z tworzeniem zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego analiza, w szczególności poprzez dokonywanie ocen i analiz porównań obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także nadzór nad przygotowywaniem propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, dotyczących systemu podatkowego.
 • Nadzorowanie opracowywania założeń polityki Ministra w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków, w tym w szczególności poprzez przepisy o cenach transferowych oraz dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
 • Nadzór nad identyfikacją i analizą struktur agresywnego planowania podatkowego oraz opracowywanie rozwiązań.
 • Koordynowanie przygotowywania Strategii Podatkowej Państwa, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
 • Udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także współpraca z KE i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy UE oraz z państwami członkowskimi UE, a także komitetami i grupami roboczymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie polityki podatkowej oraz przeciwdziałania erozji opodatkowania i przerzucaniu zysków.
 • Kierowanie pracami wydziału w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej polityki podatkowej oraz przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.
 • Zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków, w tym klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694 3987.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów

doświadczenie zawodowe/staż pracy

4 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze podatków

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość prawa podatkowego, w szczególności praktyczna znajomość stosowanych schematów optymalizacji podatkowej
 • Znajomość zagadnień ekonomii i szeroko rozumianego prawa gospodarczego
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wpis na listę doradców podatkowych lub na listę biegłych rewidentów lub tytuł inspektora kontroli celno-skarbowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wpisu na listę doradców podatkowych lub listę biegłych rewidentów lub tytułu inspektora kontroli celno-skarbowej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2019/007/SP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry