Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracą Wydziału i nadzorowanie pracy podległych pracowników w celu skutecznej realizacji Polityki i Strategii Informatyzacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad infrastrukturą teleinformatyczną, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ochroną zagadnień cyberbezpieczeństwa;
 • Planowanie, projektowanie i rozwijanie systemów informatycznych Urzędu, w tym projektowanie struktury organizacji sieci oraz zakresu dostępu dla poszczególnych użytkowników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, poprzez doskonalenie i rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informacyjnego;
 • Nadzór i wdrażanie minimalnych standardów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej wymiany danych;
 • Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji;
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Zapewnienie dostępu pracownikom Urzędu do zasobów teleinformatycznych Urzędu oraz zarządzanie stacjami klienckimi i serwerami dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych ULC;
 • Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie sprzętu informatycznego i systemów informatycznych;
 • Tworzenie i aktualizacja procedur dotyczących obszaru wykorzystania technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, przechowywanych danych, dostępu użytkowników do systemu teleinformatycznego.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- nietypowe godziny pracy;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę w służbie cywilnej;
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe; - możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 72 53, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
w zarządzaniu infrastrukturą teleinformatyczną

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2008/2012 Server
 • Przeszkolenie specjalistyczne dla administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych lub zgoda na odbycie takiego szkolenia
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Dobra znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Dobra znajomość najnowszych rozwiązań z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych i aplikacyjnych z wykorzystaniem VMWare i HYPER-V
 • Wiedza dotycząca nowych technologii informatycznych i umiejętność zastosowania ich w praktyce
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne, umiejętność argumentowania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub cyberbezpieczeństwa
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość rozwiązań, urządzeń aktywnych sieci oraz biegła znajomość ich konfiguracji i zarządzania


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zarządzania serwerami opartymi o platformę Windows minimum 2008/2012 Server
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie specjalistyczne dla administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych lub zgoda na odbycie takiego szkolenia
 • Kopia poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wskazane w wymogach dodatkowych niniejszego ogłoszenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy BDG/GI-1-4/2019"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry