Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/07/2018.

naczelnik wydziału

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracą Wydziału Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników;
 • Przydzielanie zadań, udzielanie wskazówek i świadczenie pomocy w realizacji zadań podległym pracownikom;
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym pism oraz opisów faktur sporządzanych w Wydziale;
 • Reprezentowanie Wydziału wobec Dyrektora BIŁ oraz wobec kierujących innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu;
 • Określanie, we współpracy z pozostałymi komórkami Biura, bieżących i przewidywanych zapotrzebowań na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;
 • Nadzorowanie, tworzenie i aktualizowanie odpowiednich procedur i dokumentacji teleinformatycznej wykonywanej przez podległych pracowników;
 • Doskonalenie stylów i metod pracy oraz usprawnianie organizacji i technik pracy Wydziału;
 • Udział w zamówieniach publicznych m.in. branie udziału w komisjach przetargowych, tworzenie opisów przedmiotu zamówienia w ramach kompetencji Wydziału.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanuie urzędu na zewnątrz.Stanowisko decyzyjne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumentv-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
2. weryfikacja wiedzy,
3. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) jest: Główny Inspektor Transportu Drogowego.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym w tym min. rok pracy przy administracji systemami.
Minimum roczne kierowanie zespołem administratorów systemów.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Język angielski umożliwiający zrozumienie dokumentacji technicznej;
 • Wiedza z zakresu administracji Active Directory, MS Windows, Windows Server;
 • Wiedza z zakresu projektowania infrastruktury IT;
 • Dobra znajomość zagadnień technicznych dotyczących różnego rodzaju rozwiązań serwerowych;
 • Umiejętność konfiguracji usług oferowanych przez platformy serwerowe oparte na systemach MS Windows 2008/2012/;
 • Umiejętność konfiguracji sprzętowych rozwiązań obsługujących zintegrowane systemy bezpieczeństwa (firewall, antyspam, VPN, antywirus, etc.);
 • Znajomość administracji środowiskiem IBM Domino / Notes;
 • Znajomość technologii systemów backupowych;
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN i WAN;
 • Praktyczna biegła znajomość technologii VPN;
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych ze wsparciem technicznym użytkowników;
 • Delegowanie, motywowanie, kierowanie, rozwój pracowników, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie stresem.
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • język obcy: język angielski B1 - komunikatywny;
 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających upoważnienie do dostępu informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzająca prawo jazdy kat. B.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/09/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry