Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja i nadzór pracy Wydziału Administracyjno-Technicznego
 • Nadzór nad zaopatrywaniem Inspektoratu w środki trwałe, wyposażenie oraz inne materiały niezbędne do sprawnego funkcjonowania Inspektoratu, w tym przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie spraw z zakresu administrowania budynkami i gruntami będącymi w dyspozycji Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw w zakresie organizacji i nadzoru nad środkami transportu
 • Prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz kontrolowanie wykonania umów zawieranych w celu prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony i ubezpieczenia mienia Inspektoratu
 • Planowanie i nadzorowanie robót remontowo-budowlanych, określanie terminów i sporządzanie planów wykonywania remontów oraz przeglądów technicznych


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Praca wymagająca dobrej komunikatywności.
Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy, praca na drugim piętrze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie postępowania naboru ( test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna ). Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe administracyjne, techniczne lub pokrewne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów o zamówieniach publicznych
 • znajomość przepisów regulujących gospodarkę środkami rzeczowymi
 • znajomość zagadnień dotyczących umów cywilno-prawnych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność podejmowania decyzji
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry